shanradio

ပၢင်လူင် – ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇတႆး

 • သင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁွမ်းပၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇလဵဝ်

  ဢမ်ဢွင်းၶမ်ၸႂ်မႃးႁိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ် ႁူမ်ႈဝႃႈၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉထုၵ်ႇ ၵဵပ်းလုၵ်ႈၵဵပ်းလၢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ ႁႂ်ႈႁွမ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလဵဝ်။…

 • မၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

  မိူဝ်ႈပေႉၵေႃႈ ၾင်ႁူၵ်ႈၾင်ႁႄႇ ႄတႇပၵ်းသၢင်ႈလၵ်း သၢင်ႈထၢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၶွင်ၵဝ်ႇၶွင်မွၼ်ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်း ယႃႉၵွႆ ၶုတ်းႁူဝ်ၶုတ်းႁၢၵ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉႁႂ်ႈ လိူဝ်ႈသၢၵ်ႈလိူဝ်ထၢၼ်။ ဝႃႈႄတႉ တေၵေႃႈသၢင်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸိုၼ်ႈ ၸၢင်ႇမၢင်ႇယွမ်ႉၸႂ်တူတ်းႁႂ်ႈမႃ ၸႂ်လီၵူၺ်း။…

 • ပၼ်ႁႃယႃႈမႃႉ ယႃႉၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

  ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၽႄႈမၢၵ်ႈၼမ်လၢႆတေႃႇ ႁၢၼ်ႉဝၼ်းၼႆႉၼၼ်ႉ သူၼ်ႇၼိုင်ၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း လႄႈၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈႁႃငိုၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႇတင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇၵွမ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ထႅၼ်ႈမၼ်း။…

 • သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းဢဝ်တပ်ႉတႆး မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉ

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းႁုပ်ႈဢဝ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 2 တပ်ႉ၊ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးသေ မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉ၊ သၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈတႆးတင်းဝႃႉ။…

 • တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ဢူငဝ်း

  ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ သုၼ်းဝူး ႁိုဝ် သုၼ်းၸိုဝ်ႇ (Sun Zi) ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႂ်ႈမီးမႃးၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပပ်ႉၸိူင်းသိုၵ်း (Art or War) ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၶႄႇ မဝ်ၸိုဝ်တုင်း ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသေဢွင်ႇမႃး။…

သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း

English Version News

 • Golden Jubilee of Shan State Army founding to be held at SSA HQ

  The 50th anniversary of the founding of the Shan State Army (SSA) in 1964 is to be observed at the Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA) base in Wanhai, Kehsi  township, Southern Shan State, according to invitations issued and distributed on the Thai-Burma border….

 • Shan village signpost demolished by unknown assailants

  CHIANG MAI-April 11. A Shan village signpost in Nawng Khio, northern Shan State, was demolished by unknown assailants on April 9, to the anger of some Shan cyber-users.

  “The signpost was quite big, so it could not have been destroyed by cows or buffalos. It was done by some assailants,” commented Sai Htwe on facebook….

 • Opening of Mekong unbolts doors for Uighurs fleeing China: Thai immigration

  China can blame nobody but itself for opening up the Mekong that was once crammed with treacherous cascades, according to Thai immigration officials on the Golden Triangle, where the borders of Burma, Laos and Thailand converge on the Mekong that originates in China….

 • All roads lead to Rangoon

  Representatives of the armed resistance movements’ Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) as well as non-NCCT groups are heading for Rangoon where they are scheduled to hold the first meeting of the Joint Nationwide Ceasefire Agreement Drafting Committee (JNDC) at the Myanmar Peace Center the day after tomorrow, according to sources….

 • Shan rights groups call for Burmese government to halt dam projects

  CHIANG MAI- April 2. Dozens of Shan civil society organizations are calling for the Burmese government to halt dam projects on the Salween and Nam Ma rivers in Shan State. The groups expressed  concern that the dam projects are likely to have negative impacts for local people….

ၶႂ်ႈယွၼ်းၵႂၢမ်းသင် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၼိုဝ် Radio Online ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ တႅမ်ႈလၢတ်ႈမွၵ်ႇၵၢဝ်ႇမႃးတီႈ ၸီႇပွၵ်ႉ (CBOX) ၼႆႉလႆႈၶႃႈ

Scroll to top