လုတ်ႇဢဝ် App SHAN Radio Online တႃႇသႂ်ႇၼႂ်း “ၾူၼ်း” (မိုဝ်းထိုဝ်) ဢဵၼ်းတရွႆႊ(Android) လႆႈတီႈၼႆၶႃႈ
logo-radio
Old One


ၶႂ်ႈယွၼ်းၵႂၢမ်းသင် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၼိုဝ် Radio Online ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ တႅမ်ႈလၢတ်ႈမွၵ်ႇၵၢဝ်ႇမႃးတီႈ ၸီႇပွၵ်ႉ (CBOX) ၼႆႉလႆႈၶႃႈ[/box]

Radio Program 20-07-2016 copy

Shan Online Radio